American Carnage 2022 کشتار آمریکایی

زیرنویس چسبیده
play_circle
پخش تریلر

در فیلم کشتار آمریکایی (American Carnage) پس از آنکه فرمانداری دستور اجرایی برای دستگیری کودکان مهاجران غیرقانونی صادر می کند، این بچه های تازه زندانی شده فرصتی پیدا می کنند تا با مراقبت از سالمندان، از خود رفع اتهام کنند.