Appleseed Ex Machina 2007 افسانه دانه سیب رستاخیز ماشین ها

دوبله فارسی
play_circle
پخش تریلر

انیمیشن افسانه دانه سیب رستاخیز ماشین ها (Appurushido: Ekusu makina) رستاخیز ماشین ها ، دنون نوت یکی از اعضای گروه شبه نظامی که عضو حفاظت از اُلیمپیوس شده و به همراه همکارش بریاریوس در این نیروی ویژه خدمت می کنند و هر زمان دردسری پیش می آید، فراخوانده می شوند.تعدادی حمله تروریستی که توسط سایبورگها و انسانها انجام می شود شهر را دچار آشوب می کند و…