Erax 2022 - اراکس

زیرنویس چسبیده

خانم اوپال و خواهرزاده‌ اش، نینا، به طور تصادفی موجودات افسانه ‌ای و خطرناکی را آزاد می ‌کنند و باید به کتاب داستانی که از آن بیرون آمده اند بازگردانده شوند و...