Lost Truth حقیقت گمشده

فیلم حقیقت گمشده (Lost Truth) نگاهی به زندگی سه خانواده دارد که تقدیر باعث روابطی بین آنها می شود...