Temple of the Heart‏ معبد جان

فیلم معبد جان (Temple of the Heart‏) در روستایی عده ای شیاد با مقدس جلوه دادن درختی قصد دارند اهالی روستا را فریب دهند.